Tribal Weapons

Knife, Banda/Ubangi/Nsakara D.R. Congo. 700 €

P1011010.jpg
_1330470.JPG
_1330474.JPG
_1330472.JPG
_1330473.JPG
P1011010.jpg
_1330470.JPG
_1330474.JPG
_1330472.JPG
_1330473.JPG

Knife, Banda/Ubangi/Nsakara D.R. Congo. 700 €

500.00

42 cm, 16,5 in

700 €

Add To Cart